Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat (RKN) Deel 44 2024

SKU: 7544
Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Auteur

Cedric Vanleenhove, Charlotte Willemot, Evelien Mattelin

ISBN

978-9-4603-5582-0

 98,58 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand naar aanleiding van het congres aan de UGent, Instituut Notarieel Recht.

Sprekers/auteurs:

Deze vierenveertigste Rechtskroniek voor het Notariaat heeft tot doel de kennis en het inzicht van de jurist, al dan niet werkzaam in het notariaat, omtrent drie interessante domeinen van het recht aan te scherpen. Vooreerst komt de nalatenschap met internationale elementen aan bod. Vervolgens wordt de recente evolutie van de rechtspraak m.b.t. het bewijs van vergoedingsrekeningen in het huwelijksvermogensrecht verduidelijkt. Ten slotte zorgt een overzicht van rechtspraak voor een actuele kijk op de concrete toepassing van het appartementsrecht. Het belooft een boeiende avond te worden waarbij de focus op actuele en relevante rechtspraak zal liggen.

De notaris en de internationale nalatenschap
Prof. dr. Cedric Vanleenhove, docent UGent

De notaris die een nalatenschap met grensoverschrijdende aanknopingspunten moet behandelen wordt geconfronteerd met verschillende kwesties van internationaal privaatrecht. Is de notaris überhaupt bevoegd en wat is het toepasselijk erfrecht? Onder welk stelsel was de erfl ater gehuwd? Welke erfopties zijn mogelijk en hoe moeten deze door een onbekwame uitgeoefend worden? Hoe kan er volmacht gegeven worden en wat zijn de gevolgen van de EEV? De uiteenzetting maakt de notaris wegwijs in diverse aspecten van het IPR.

Het bewijs van vergoedingsrekeningen in het licht van de cassatierechtspraak vandaag
Mr. Evelien Mattelin, advocaat bij Phariseau & Mattelin Advocaten

Nadat de eigen gelden van een echtgenoot in de huwgemeenschap zijn terechtgekomen, wenst die echtgenoot de gelden veelal te recupereren na de ontbinding van het stelsel. Het is belangrijk om te vermelden dat dit recht op vergoeding pas kan ontstaan wanneer de eigen gelden hun individueel karakter hebben verloren. De vraag stelt zich dan in welke gevallen er recht is op vergoeding, vanaf welk ogenblik dit recht precies ontstaat en hoe die echtgenoot zijn recht op vergoeding moet bewijzen. Dat het antwoord op voormelde vraag niet vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat het Hof van Cassatie zich over deze kwestie meerdere malen heeft moeten uitspreken. Dit thema is dan ook een veelbesproken onderwerp in de rechtsliteratuur en is van belang voor het notariaat.

Rechtspraak inzake appartementsmede-eigendom (2019-2023): notariële perspectieven
Dr. Charlotte Willemot, notarieel jurist en praktijkassistent UGent

Deze bijdrage biedt een selectief overzicht van rechtspraak met betrekking tot appartementsmede-eigendom, gepubliceerd tussen 1 januari 2019 en 31 december 2023. De auteur heeft niet de intentie om een allesomvattend overzicht van jurisprudentie te geven, maar bespreekt zorgvuldig gekozen uitspraken vanuit een ‘notariële’ invalshoek. Het doel bestaat erin notarissen, kandidaat-notarissen en notariële medewerkers een overzicht te bieden van recente ontwikkelingen op het gebied van appartementsmede-eigendom die van invloed kunnen zijn op hun praktijk. De bijdrage is gestructureerd rond vijf kernthema’s die van bijzonder belang zijn voor het notariaat: Hoofdstuk 1) De toepassing en uitsluiting van het appartementsrecht; Hoofdstuk 2) Bijzondere bepalingen in de statuten; Hoofdstuk 3) Gemeenschappelijke en privatieve delen; Hoofdstuk 4) De vereniging van mede-eigenaars (rechtspersoon); en Hoofdstuk 5) Deelverenigingen.

 

Extra informatie

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Auteur

Cedric Vanleenhove, Charlotte Willemot, Evelien Mattelin

ISBN

978-9-4603-5582-0

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 29 mei 2024

Gepubliceerd op: 6 mei 2024

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 120

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties