De prijzen meegedeeld op deze website zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.  Na betaling van de factuur werkt Knopspublishing BV het door u bestelde werk af. Alle geschillen verbonden aan deze website en via deze website gesloten overeenkomsten zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele betwistingen kunnen alleen voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen worden beslecht. Klachten of bezwaren met betrekking tot gedane leveringen, facturen en/of prestaties die aan de basis hiervan liggen, dienen overgemaakt te worden binnen acht dagen na de levering, prestatie of ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling zal een intrest van 10% worden aangerekend. Alle verzendingen gebeuren steeds op risico en eigen verantwoordelijkheid van de klant, wat ook het vervoermiddel is. Door de aanvaarding van de factuur en/of het betalingsoverzicht erkent de koper kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden hierboven vermeld en onder deze verkoopsvoorwaarden te hebben gekocht.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze Algemene voorwaarden is het enige verhaalmiddel deze website niet verder te gebruiken.