Toelichting
Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?
Welke gegevens verwerkt KnopsPublishing?
Waarom verwerkt KnopsPublishing uw gegevens?
Met wie deelt KnopsPublishing uw gegevens?
De intrekking van uw toestemming
Hoelang bewaart KnopsPublishing uw gegevens?
Uw rechten
De uitoefening van uw rechten
Veiligheid
Websites van derden
Klachten
Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring
Contact

Toelichting

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door KnopsPublishing uitgevoerd worden. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website: knopspublishing.be. Voor de privacyverklaring van de andere websites van KnopsPublishing gelieve de desbetreffende sites te consulteren.

Knopspublishing.be is een website van KnopsPublishing. KnopsPublishing is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn van essentieel belang voor ons.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die KnopsPublishing verwerkt van iedereen die contact heeft (gehad) met Knopspublishing.be,  hieronder vallen o.a. bezoekers, klanten en zakelijke contacten.

Wij behandelen uw persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder ‘verwerking’ moet u elke mogelijke handeling verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen en het mededelen tot het vernietigen ervan.

Welke persoonsgegevens verwerkt KnopsPublishing? 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens bezorgt, bv. wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Hoe we dit doen, kan u lezen in ons cookiebeleid.

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of het gebruik van bepaalde cookies weigert. 

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Waarom verwerkt KnopsPublishing uw persoonsgegevens?

Hieronder vindt u op basis van welke juridische gronden we uw gegevens verwerken.

De verwerkingen die nodig zijn om onze diensten te kunnen verlenen

Op onze site vindt u verschillende publicaties en opleidingen. Wij helpen u graag in ons aanbod te vinden wat u zoekt. Daarom zorgen we ervoor dat onze website goed werkt zodat we u optimaal kunnen helpen. Daarvoor verzamelen we uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser en eventuele taalinstellingen.  Daarom bewaren wij ook deze gegevens zolang u actief klant bij ons bent. 

De verwerkingen die gegrond zijn op een overeenkomst

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding op uw account van de website, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.
 • De controle van de hoedanigheid van ‘onderneming’, m.n. controle van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De verwerking die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

 • De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde.
 • Het verstrekken van actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen.
 • Persoonlijk advies onder meer door het versturen van nieuwsbrieven, door het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen waarbij wij op basis van uw surfgedrag onze aanbiedingen personaliseren.
 • De controle van de hoedanigheid van “onderneming”.
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website en -shop.
 • Prospectie en marketing.

De verwerkingen op grond van uw toestemming

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden: 

 • Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch.
 • Het verstrekken van actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen.
 • Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens voor de weergave van de door u gegeven beoordeling van onze producten en/of diensten, door middel van de webapplicatie Trustpilot.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaringIndien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Met wie deelt KnopsPublishing uw gegevens?

Mededeling van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij 

 • u hiervoor uw expliciete, voorafgaande toestemming hebt gegeven 
 • wanneer de mededeling van deze gegevens aan onze externe technische dienstverleners en/of onderverwerkers nodig is voor de goede werking van onze website – al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en mogen uw persoonsgegevens nooit voor iets anders gebruiken dan de specifieke opdracht die aan hen werd toevertrouwd.
 • aan externe partners die wij inschakelen voor onze dienstverlening zoals verzending van uw bestelling, … – al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en mogen uw persoonsgegevens nooit voor iets anders gebruiken dan de specifieke opdracht die aan hen werd toevertrouwd,
 • onder andere advocatenkantoren, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders kunnen toegang krijgen tot een gedeelte van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is om ons bij te staan bij het behandelen van uw dossier, bv. het invorderen van een openstaande schuldvordering – al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en mogen uw persoonsgegevens nooit voor iets anders gebruiken dan voor de hen toevertrouwde opdracht.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een zgn. adequaatheidsbesluit geldt voor het desbetreffende land. Dit houdt in dat dit derde land een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgt. 

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid en/of officiële instanties zoals de Nationale Kamer van Notarissen, OVB, …. Dit kan wanneer bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek. Wanneer wij een terecht verzoek tot inzage krijgen, zullen wij onze medewerking hieraan verlenen.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Gmail zal uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan ons te richten of door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.

Zoals vermeld in onze cookieverklaring kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. 

Hoelang bewaart KnopsPublishing uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken. 

Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens enkel bewaren (en verwerken) zolang u klant bent bij KnopsPublishing of onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard. 

De bewaringstermijn van cookies kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens. 

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit gebaseerd is op uw toestemming.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie of (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerechtigd bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van op de hoogte brengen.

Veiligheid 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, zijn wij u erkentelijk ons dit te melden op info@knopspublishing.be, daarnaast heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen

KnopsPublishing bv

Kerkstraat 108 
9050 Gent
België

info@knopspublishing.be
Tel: +32 9 233 34 20

Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 21/08/2020