Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 38 2021

SKU: 3705-1-3
Auteur

Diederik Bruloot, Gauthier Vandenbossche, Kristof Maresceau, Laura Maes, Max De Schryver, Reinhard Steennot, Wannes Vandenbussche

ISBN

978-9-4603-5540-0

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 80,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand n.a.v. het congres aan de RUGent, Instituut Notariaal Recht.

Sprekers/auteurs:

Recente ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht i.v.m. het notariaat 
Wannes Vandenbussche, docent, Instituut voor Procesrecht, UGent, advocaat aan de balie van Brussel
Max De Schryver, doctoraatsbursaal, Instituut voor Procesrecht, UGent

In tegenstelling tot andere delen van het Gerechtelijk Wetboek ondergingen de bijzondere rechtsplegingen en de middelen van tenuitvoerlegging die van belang zijn voor de notariële praktijk de afgelopen jaren geen grote omwentelingen. Niettemin deden er zich in de rechtspraak een aantal interessante evoluties voor die de aandacht van elke notaris verdienen. Aan de hand van een bespreking van vonnissen en arresten van de afgelopen drie jaar belicht prof. dr. Wannes Vandenbussche de recentste ontwikkelingen met betrekking
tot de boedelbeschrijving, de vereffening-verdeling en het uitvoerend beslag op onroerend goed. Daarbij komen onder meer de volgende thema’s aan bod: de aangifteplicht en de eedaflegging bij boedelbeschrijving, de draagwijdte van de taak van de notaris-vereffenaar,
de verdeling in natura ten opzichte van de openbare verkoop, de wettelijke en minnelijke instaatstelling en het uitvoerend beslag op een onverdeeld onroerend goed.

De vervroegde beëindiging van commerciële kredietovereenkomsten 
Laura Maes & Reinhard Steennot, Instituut Financieel Recht, UGent

In het eerste deel van de bijdrage wordt aandacht besteed aan de beëindiging van een commercieel krediet door de kredietgever. Daarbij komt zowel de hypothese van een opzegging van de kredietovereenkomst als de ontbinding ervan wegens wanprestatie van de kredietnemer aan bod. Concreet wordt onderzocht welke mogelijkheden de kredietgever heeft om de toepassing van het gemeen recht inzake opzegging of ontbinding contractueel te modaliseren. In het tweede deel van de bijdrage zal dieper worden ingegaan op de
vrijwillig vervroegde terugbetaling van commerciële kredieten. Het is voornamelijk omtrent de hoogte van de vergoeding die de kredietgever ingevolge deze vervroegde terugbetaling aanrekent (wederbeleggingsvergoeding of funding loss) dat de laatste jaren heel wat geschillen zijn ontstaan. Daarbij staat steeds de vraag naar de juridische kwalificatie van de kredietovereenkomst als lening op interest dan wel kredietopening centraal. In dit deel van de bijdrage wordt een overzicht gegeven van het huidig juridisch kader, komt de (her)kwalificatieproblematiek uitvoerig aan bod door dieper in te gaan op de onderscheidingscriteria die worden gehanteerd binnen de rechtspraak en rechtsleer en wordt bovendien ook de nodige aandacht geschonken aan recente cassatierechtspraak in dit verband.

Recente ontwikkelingen rond de oprichting van vennootschappen
Diederik Bruloot, hoofddocent, Instituut Financieel Recht, UGent
Kristof Maresceau, hoofddocent, Instituut Financieel Recht, UGent, advocaat Deloitte Legal
Gauthier Vandenbossche, assistent, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Instituut Financieel Recht, UGent

Tijdens deze uiteenzetting komen drie evoluties met betrekking tot de oprichting van vennootschappen aan bod. Vooreerst zorgde de invoering van het WVV voor een aantal belangrijke ontwikkelingen op het vlak van de oprichting en de statuten, vooral in de BV:
toereikend aanvangsvermogen en financieel plan, nieuwe regelen inzake volstorting, digitale effectenregisters en inbreng van nijverheid. Verder vallen een aantal opmerkelijke ontwikkelingen op te tekenen in de rechtspraak onder meer op het vlak van het financieel plan en de aansprakelijkheid van de notaris en de waarde van interne reglementen. Tot slot dwingt een Europese Richtlijn de wetgever ertoe op zeer korte termijn werk te maken van de verdere digitalisering van het oprichtingsproces van vennootschappen.

Extra informatie

Auteur

Diederik Bruloot, Gauthier Vandenbossche, Kristof Maresceau, Laura Maes, Max De Schryver, Reinhard Steennot, Wannes Vandenbussche

ISBN

978-9-4603-5540-0

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 6 mei 2021

Gepubliceerd op: 6 mei 2021

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 158

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties