Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 2019

SKU: 3705
Auteur

Felix Desmyttere, Jan Bael, Laura Maes, Simon Landuyt, Steve Heylen

ISBN

978-9-4603-5528-8

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 80,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand n.a.v. het congres aan de RUGent, Instituut Notariaal Recht.

Sprekers/auteurs:

Steve Heylen, voorzitter Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand

De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand

Met één big bang startten op 31 maart 2019 alle 581 Belgische gemeenten én 102 consulaire posten met de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Het project Modernisering Burgerlijke Stand maakte komaf met de papieren akte uit de tijd van Napoleon en rolde de digitale akte meteen over het ganse land uit. Het burgerlijk wetboek m.b.t. de burgerlijke stand werd volledig herschreven in functie van de modernisering, informatisering én vereenvoudiging van de oude papieren werkprocessen.
De modernisering van de burgerlijke stand gaat niet enkel de ambtenaren van de burgerlijke stand aan. De griffies en de ambtenaren bij de FOD Justitie zijn evenzeer betrokken als invoerders van gegevens betreffende de burgerlijke staat. De heer Steve Heylen gaat in op de creatie van de centrale databank, de elektronische akten en de meldingen van echtscheidingen en naamsveranderingen. Hij bespreekt de nieuwe afschriften en uittreksels, de (nog te implementeren) toegang voor advocaten en notarissen en de vereenvoudiging van de werkprocessen o.m. inzake de verwerking van vonnissen en arresten en de directe bijwerking van het Rijksregister.

Simon Landuyt, assistent Universiteit Gent

De maatschap, van contract naar instituut

De heer Simon Landuyt gaat in op de wijzigingen die de laatste jaren zijn aangebracht aan het juridische kader waaraan de maatschap zonder rechtspersoonlijkheid onderworpen is. Het WVV heeft zijn invloed gehad op de maatschap, maar ook een aantal nieuwe regels op het vlak van de boekhouding, de inschrijvingsplicht in het KBO en de registratie van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register hebben belangrijke gevolgen voor de maatschap. In het licht van al deze zaken wordt nagegaan of de flexibele BV een alternatief kan zijn voor de maatschap die specifiek gebruikt wordt bij familiale vermogensplanning.

Prof. dr. Jan Bael, hoofddocent Universiteit Gent

Overzicht van rechtspraak schenkingen en testamenten

In de voorbije periode is bijzonder veel aandacht gegeven aan de hervorming van het familiaal vermogensrecht. Deze hervorming strekt zich in de regel echter niet uit tot het schenkingen- en testamentenrecht. Professor Jan Bael bespreekt in zijn bijdrage de rechtspraak betreffende schenkingen en testamenten sinds het laatste overzicht van rechtspraak in de Rechtskroniek voor het Notariaat van april 2013. Met dit overzicht van rechtspraak bent u weer wat beter mee met het familiaal vermogensrecht.

Extra informatie

Auteur

Felix Desmyttere, Jan Bael, Laura Maes, Simon Landuyt, Steve Heylen

ISBN

978-9-4603-5528-8

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 22 oktober 2019

Gepubliceerd op: 27 november 2019

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 222

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties