Procederen voor het Hof van Cassatie/ Procéder devant la Cour de cassation 2016

SKU: 3483
Auteur

Bruno Maes, Paul Wouters

ISBN

978-9-4603-5453-3

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 139,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

De Grondwet gebiedt dat het Hof van Cassatie niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt…, schending van de bewijskracht…, de bestreden beslissing is wettig verantwoord…, de theorie van de wettig verantwoorde straf…, substitutie van motieven…: wat betekent dit allemaal precies? Hoe, waar en binnen welke termijn moet  cassatieberoep worden aangetekend? Hoe verloopt de procedure? Hoe schrijf ik een cassatiemiddel? Pasklare antwoorden op al deze vragen liggen niet zomaar voor het grijpen. In elk dossier zitten nog veel meer van dit soort vragen waarvoor praktische tips of hints nuttig zijn, maar voorzichtigheidshalve toch enige omkadering en inzicht in de eigenheden verbonden aan het procederen voor het Hof van Cassatie aangewezen lijken.

Dit boek bevat daarvoor een schat aan onmiddellijk bruikbare informatie, zonder exhaustief te kunnen zijn, voor wie wil kennis maken met de materie en er zich wil in verdiepen stap voor stap, “Pas.” per “Pas.”.

Dit handboek is bijzonder praktisch voor de kandidaten in de beroepsopleiding die door de balie van Cassatie om de vijf jaar wordt georganiseerd, en ook in de opleiding in de cassatieprocedure in strafzaken die toegang verschaft tot het attest dat wordt uitgereikt door de OVB en Avocats.be.

La Constitution interdit à la Cour de cassation deconnaître du fond des affaires…, violation de la foi due…, la décision entreprise est légalement justifiée…, la théorie de la peine légalement justifiée…, substitution des motifs… : mais que signifie tout cela exactement ? Comment, où et dans quel délai doit être introduit un recours en cassation ? Comment se déroule la procédure en cas sation ? Comment dois-je rédiger un moyen de cassation ? Les réponses à ces questions ne sont pas à portée de main. A chaque dossier surgissent ces questions, et bien d’autres, pour lesquelles des conseils pratiques peuvent aider, mais où la prudence impose la connaissance du cadre et une vue sur les particularités intrinsèques de la procédure en cassation.

Ce livre – sans prétention d’exhaustivité, ni d’être complet – est une source d’informations directement utilisables, pour ceux qui souhaitent approfondir la matière, étape par étape, « Pas. » à « Pas. ».

Cet ouvrage est particulièrement utile pour les candidats à la formation professionnelle organisée par le barreau de cassation tous les cinq ans mais, égale ment, pour les participants à la formation à la procédure en cassation en matière pénale nécessaire à l’obtention de l’attestation délivrée par l’OVB et Avocats.be.
Bruno Maes Paul Wouters (eds.)
Jean DE CODT, Ludovic DE GRYSE, Jean-Philippe DE WIND,Paul Alain FORIERS, Huguette GEINGER, Philippe GÉRARD, John KIRKPATRICK (†), Bruno MAES, Jacqueline OOSTERBOSCH, François T’KINT, Hans VAN BAVEL, Beatrix VANLERBERGHE, Filip VAN VOLSEM, Johan VERBIST

Cassatio, het Latijnse woord voor cassatie, is de naam van een reeks uitgaven bezorgd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie van België. Zij bestaat uit publicaties die uitgaan van leden van de cassatiebalie of tot stand komen onder leiding van een of meer van hen.
In de reeks verschijnen zowel papieren boeken als e-boeken.
Zoals de Belgische rechtscultuur drietalig is, bevatten zij in de regel bijdragen in het Nederlands en in het Frans, soms ook in het Duits.
Sommige publicaties zijn eerder gewijd aan culturele onderwerpen, andere zijn meer technisch van inslag. In voorbereiding zijn ook synthesen van verschillende deelgebieden van het recht “zoals gezien door het Hof van Cassatie”.

Cassatio, cassation en Latin, est le nom d’une série d’éditions dirigée par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation de Belgique. Elle se compose de publications qui émanent de membres du barreau de cassation ou sont créées sous la direction d’un ou de plusieurs d’entre eux.
Dans la série paraissent aussi bien des livres sur papier que des livres électroniques.
Comme la culture juridique belge est trilingue, ils contiennent en règle des contributions en Néerlandais et en Français, parfois aussi en Allemand.
Certaines publications traitent plutôt des thèmes culturels, tandis que d’autres sont de nature plus technique. En préparation sont également des synthèses de différents domaines du droit « comme vus par la Cour de cassation ».

Extra informatie

Auteur

Bruno Maes, Paul Wouters

ISBN

978-9-4603-5453-3

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 21 maart 2016

Gepubliceerd op: 30 mei 2016

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 456

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties