Sociaal recht Praktische WettenCollectie – juni 2015

SKU: 3450

 54,99 incl. btw

Uitverkocht

Omschrijving

Beknopte inhoudstafel:

Arbeidsrecht
– Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven
– Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen
– Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
– Koninklijk Besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers
– Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
– Arbeidswet van 16 maart 1971
– Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen
– Wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971
– Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
– Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
– Wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers
– Programmawet (I) van 27 december 2006
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
– Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
– Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats
– Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens
– Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 89 van 30 januari 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats

Sociale zekerheidsrecht
– Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
– Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
– Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers— Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
– Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970
– Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
– Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
– Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers
Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
– Koninklijk besluit van 25 november 1991houdende de werkloosheidsreglementering
– Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
– Wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde
– Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering
– Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen
– Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
– Wet van 5 juni 2002 betreffende het nondiscriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 15 juni 2015

Gepubliceerd op: 23 oktober 2015

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 0