Impact van buitenlandse elementen op Belgische schenkingen, planningen en nalatenschappen: civiel en fiscaal geanalyseerd

Hotel Van der Valk Kapellestraat 146, Oostkamp, Belgium

Tijdens deze masterclass treedt u in gesprek met de sprekers over familiaal vermogensrechtelijke dossiers met buitenlandse aandachtspunten. Verhuisplannen van de cliënten richting het buitenland, een geplande schenking van het Franse buitenverblijf, een Belgische nalatenschap die een Amerikaanse effectenportefeuille bevat, een minderjarig kleinkind dat in Italië woont en bij plaatsvervanging tot een Belgische nalatenschap wordt geroepen… Dergelijke bijzonderheden zijn vaak geen evidentie. Uw kennis van de Belgische regels moet immers gecombineerd worden met praktische aandachtspunten uit Nederland, Frankrijk, Spanje...

In deze opleiding wordt zowel op civiel als fiscaal vlak ingegaan op relevante standpunten van VLABEL, recente rechtspraak en de uitwerking van IPR-regels. De sprekers leggen onder meer uit wanneer een dubbele belastingheffing om de hoek loert en of een verhuis naar het buitenland de herroepbaarheid van een schenking tussen echtgenoten kan doorkruisen. Tot slot komt aan bod wat de fiscale impact van het nieuwe verbintenissenrecht is op de (retroactieve) uitwerking van ontbindende voorwaarden (bv. een beding van terugkeer).

Sprekers:
Alain Van Geel, advocaat-vennoot bij Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratiebelasting
Laura Goossens, advocaat-associate bij Tiberghien, gespecialiseerd in Belgische vermogensplanningen en vermogensplanningen in internationale context, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten,
erf- en schenkbelasting.

Koop Tickets €370,00 18 tickets beschikbaar

Onrechtstreekse schenkingen: van theorie naar belastingbesparing

Notarishuis Koningin Elisabethlei 10, Antwerpen, België

De schenking voor een buitenlandse notaris moet – sedert de sluiting van de Kaasroute – steeds in België worden geregistreerd, met schenkbelasting tot gevolg. Alternatieven (en in het bijzonder de onrechtstreekse schenking) winnen bijgevolg aan belang, en zijn actueler dan ooit tevoren.
Maar in de zoektocht naar alternatieve planningstechnieken mag rechtszekerheid niet uit het oog worden verloren. Wat is een “onrechtstreekse schenking” nu eigenlijk? Hoe onderscheidt het zich van de “rechtstreekse schenking”? En wat zijn de voor- en nadelen van deze schenkingstechnieken?
In dit seminarie wordt een praktijkgerichte analyse gemaakt van enkele alternatieve planningstechnieken en hun geldigheid. Daarnaast wordt er kritisch stilgestaan bij een nieuw voorgesteld demarcatiecriterium en de impact daarvan op de reeds gekende en geldige onrechtstreekse manieren om te schenken.

Spreker:
Rinse Elsermans, advocaat bij Cazimir

Koop Tickets €384,00

Goederenrecht als bypass voor familiaal vermogensrecht: zakenrechtelijke oplossingen in familiale en relationele context (webinar)

De verwevenheid tussen (huwelijks en buitenhuwelijks) partnerschap en goederenrecht vormt een grote uitdaging voor de rechtspracticus, maar biedt tevens opportuniteiten.
De wisselwerking tussen beide rechtstakken is uitermate groot, aangezien het familiaal vermogensrecht werkt met goederenrechtelijke rechtsfiguren zoals het vruchtgebruik, het opstalrecht en de mede-eigendom. Daardoor biedt een grondige kennis van het goederenrecht, waar concepten aan bod komen zoals bijvoorbeeld zaakvervanging, vaak een oplossing voor relatievermogensrechtelijke vraagstukken. Bij heel wat relatie-vermogensrechtelijke vraagstukken werkt ook het goederenrechtelijk specialiteitsbeginsel en eenheidsbeginsel door.
Vooral in partnerrelaties waar geen wettelijk systeem van vergoedingsrekeningen bestaat (bij gehuwden onder een stelsel van scheiding van goederen, bij wettelijke en bij feitelijke samenwoning) kan het (nieuw) goederenrecht een valabel alternatief – en zelfs een meerwaarde – bieden in vergelijking met klassieke verbintenisrechtelijke remedies zoals de verrijkingsvordering.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00

Het Vlaamse Pachtdecreet in de praktijk (webinar)

Op 1 november 2023 treedt normalerwijze het Vlaamse Pachtdecreet in werking. Na meer dan 30 jaar wordt de pachtregelgeving in Vlaanderen grondig hervormd en aangepast. In deze opleiding staan de sprekers stil bij wat deze hervorming voor de notariële praktijk betekent. Hiervoor bespreken ze het Vlaamse Pachtdecreet vanuit een praktische hoek en staan ze stil bij een aantal aandachtspunten bij de opmaak van een opzeggingsbrief of verkoopakte.

Sprekers:
Marc Snick, advocaat aan de balie te Ieper
Nicolas Raemdonck, notaris te Sint-Gillis-Waas

Koop Tickets €370,00 35 tickets beschikbaar

De opmaak van notariële akten en het omgevingsrecht (webinar)

Deze opleiding behandelt diepgaand en praktijkgericht hoe het omgevingsrecht doorwerkt in notariële akten. Typische probleempunten passeren de revue, zoals zonevreemdheid en extra verhardingen of zwembaden, onvergunde omvormingen van gelijkvloerse handelspanden of van zolders tot appartementen, miskende verkavelingsvergunningsplichten, etc. Er worden in dit kader voorbeeldclausules aangereikt.

Spreker:
Sofie Albert, partner Orys advocaten

Koop Tickets €384,00

Bijzondere nalatenschappen: de beneficiair aanvaarde, de onbeheerde en erfloze nalatenschap en de “nalatenschap” van een afwezige

Hotel Van der Valk Kapellestraat 146, Oostkamp, Belgium

In de eerste plaats wordt de focus gericht op de nalatenschap die is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze specifieke erfkeuze activeert een aantal bijzondere wetsbepalingen en beoogt een netto-vereffening, in afwijking van de algemene regel dat de nalatenschap bruto wordt vereffend en verdeeld. Het verschil tussen een bruto- en netto-vereffening wordt in deze context eveneens besproken.
Ook de nalatenschap tot wie niemand zich geroepen voelt, wordt behandeld: de erfloze nalatenschap, die de Belgische Staat opeist, of de volstrekt onbeheerde nalatenschap, waarin zelfs de overheid niet geïnteresseerd is en die onder het bewind komt van een gerechtelijke opdrachthouder, de curator. De stelregel in ons recht luidt immers dat een nalatenschap, zelfs deficitair, nooit in een juridische leegte mag terechtkomen.
Ten slotte komt ook de bijzondere situatie aan bod van het beheer en de vereffening van het vermogen van een persoon die afwezig wordt verklaard. De regels inzake afwezigheid worden toegelicht, alsook de wijze waarop de “nalatenschap” van een afwezige wordt vereffend en verdeeld.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00

Notariële perspectieven inzake appartementsrecht: mogelijkheden en beperkingen bij de redactie van statuten en reglement van interne orde

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen, Belgium

In deze opleiding komen een aantal notariële vragen aan bod voor het opstellen van basisakten en reglementen van mede-eigendom. Het gaat om een materie die tot veel onzekerheid aanleiding geeft, terwijl de financiële en commerciële belangen steeds groot zijn. De bedoeling is om aan de hand van concrete casussen en clausules de problemen en oplossingen hiervoor te bespreken.

Spreker:
Prof. dr. Vincent Sagaert, KU Leuven, advocaat bij Eubelius

Koop Tickets €384,00

Verblijvings- en toekenningsbedingen in scheidingsstelsels: civiel en fiscaal doorgelicht

Vlerick Business School Reep 1, Gent, Belgium

Hoewel het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2018 het bestaan van huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen wettelijk heeft verankerd, leidt het Kerstdecreet van 2017 ertoe dat (optionele) finale verrekenbedingen in Vlaanderen heel zwaar belast worden met erfbelasting.
In de praktijk werd daarom gezocht naar alternatieve fiscaalvriendelijke planningstechnieken voor echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen.
In dit seminarie wordt stilgestaan bij de zogenaamde verblijvingsbedingen met betrekking tot onverdeelde goederen en de toekenningsbedingen met betrekking tot de eigen goederen. Er zal telkens worden ingezoomd op de civielrechtelijke kwalificatie van dergelijke bedingen als huwelijksvoordeel en op de fiscale behandeling met een daarbijhorende analyse van diverse voorafgaande beslissingen van VLABEL.

Spreker:
Ann Maelfait, Rivus Advocaten, vrij wetenschappelijk medewerker UHasselt, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School

Koop Tickets €384,00

Onrechtstreekse schenkingen: van theorie naar belastingbesparing (webinar)

De schenking voor een buitenlandse notaris moet – sedert de sluiting van de Kaasroute – steeds in België worden geregistreerd, met schenkbelasting tot gevolg. Alternatieven (en in het bijzonder de onrechtstreekse schenking) winnen bijgevolg aan belang, en zijn actueler dan ooit tevoren.
Maar in de zoektocht naar alternatieve planningstechnieken mag rechtszekerheid niet uit het oog worden verloren. Wat is een “onrechtstreekse schenking” nu eigenlijk? Hoe onderscheidt het zich van de “rechtstreekse schenking”? En wat zijn de voor- en nadelen van deze schenkingstechnieken?
In dit seminarie wordt een praktijkgerichte analyse gemaakt van enkele alternatieve planningstechnieken en hun geldigheid. Daarnaast wordt er kritisch stilgestaan bij een nieuw voorgesteld demarcatiecriterium en de impact daarvan op de reeds gekende en geldige onrechtstreekse manieren om te schenken.

Spreker:
Rinse Elsermans, advocaat bij Cazimir

Koop Tickets €384,00

Lokale en regionale belastingen: Leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid (webinar)

Leegstand en verwaarlozing van woningen, gebouwen n bedrijfsruimten en ongeschiktheid van woningen is voor veel gemeenten een terugkerende problematiek. Heel wat Vlaamse gemeenten heffen een belasting op één of meerdere van deze concrete gevallen. De heffing wordt voorafgegaan door een inventarisatieprocedure waarbij de leegstand, verwaarlozing of ongeschiktheid moet worden vastgesteld (en ook aangetoond door de gemeente).
Tijdens dit praktijkgericht en interactief seminarie wordt ingegaan op de toepasselijke regels, en op de concrete toepassings-problemen zoals deze zich in de praktijk (kunnen) voordoen. De sprekers zijn voorbereid om uw vragen samen te analyseren en te beantwoorden.

Sprekers:
Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Koop Tickets €166,00

De opmaak van notariële akten en het omgevingsrecht (webinar)

Deze opleiding behandelt diepgaand en praktijkgericht hoe het omgevingsrecht doorwerkt in notariële akten. Typische probleempunten passeren de revue, zoals zonevreemdheid en extra verhardingen of zwembaden, onvergunde omvormingen van gelijkvloerse handelspanden of van zolders tot appartementen, miskende verkavelingsvergunningsplichten, etc. Er worden in dit kader voorbeeldclausules aangereikt.

Spreker:
Sofie Albert, partner Orys advocaten

Koop Tickets €384,00

Bijzondere nalatenschappen: de beneficiair aanvaarde, de onbeheerde en erfloze nalatenschap en de “nalatenschap” van een afwezige (webinar)

In de eerste plaats wordt de focus gericht op de nalatenschap die is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze specifieke erfkeuze activeert een aantal bijzondere wetsbepalingen en beoogt een netto-vereffening, in afwijking van de algemene regel dat de nalatenschap bruto wordt vereffend en verdeeld. Het verschil tussen een bruto- en netto-vereffening wordt in deze context eveneens besproken.
Ook de nalatenschap tot wie niemand zich geroepen voelt, wordt behandeld: de erfloze nalatenschap, die de Belgische Staat opeist, of de volstrekt onbeheerde nalatenschap, waarin zelfs de overheid niet geïnteresseerd is en die onder het bewind komt van een gerechtelijke opdrachthouder, de curator. De stelregel in ons recht luidt immers dat een nalatenschap, zelfs deficitair, nooit in een juridische leegte mag terechtkomen.
Ten slotte komt ook de bijzondere situatie aan bod van het beheer en de vereffening van het vermogen van een persoon die afwezig wordt verklaard. De regels inzake afwezigheid worden toegelicht, alsook de wijze waarop de “nalatenschap” van een afwezige wordt vereffend en verdeeld.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00

Stresscontrole – Efficiënter presteren – Concrete inzichten én technieken – Driedaagse training (live én online)

Loweide Ravenbosstraat 24, Oostkamp, België

Heeft u als notaris of notarieel medewerker ooit tools aangereikt gekregen om optimaal om te gaan met druk en stress? Deadlines, termijnen, afgeladen periodes, bijzondere collega’s, veeleisend cliënteel en hun bijhorende verwachtingen, enz. kunnen dagelijkse prestaties beïnvloeden.

Deze driedaagse opleiding beoogt u handvaten aan te leren om op korte termijn vooruitgang te boeken en zo beter te presteren en stress onder controle te houden.

Dag 1 live: vrijdag 8 maart 2024, van 10u00-17u00, Oostkamp
Dag 2 online: vrijdag 22 maart 2024, van 14u00-17u00
Dag 3 live: vrijdag 19 april 2024, van 13u00-17u00, Oostkamp

Spreker:
Jeff Keustermans, advocaat aan de balie Brussel en New York, ervaringsdeskundige, begeleidt uw team op een no nonsense manier naar (zelf)kennis, (zelf)vertrouwen, energie, focus en een versterkte efficiëntie. Na zijn burn-out in 2017 is hij inmiddels zes jaar opnieuw actief in het door hem opgerichte advocatenkantoor te Brussel. Zijn trainingen werden sinds 2019 gevolgd door meer dan 1.000 deelnemers en werden erkend door FedNot, de OVB, avocat.be, just.fgov.be, het Instituut voor Bedrijfsjuristen, het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders, de Koninklijke Notariële Beroepsfederatie (Nederland) en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Koop Tickets €1 554,00 12 tickets beschikbaar

Vereffening en verdeling na echtscheiding 2-daagse: webinar + live workshop

Hogeschool PXL Congres Elfde-Liniestraat 23a, gebouw D, Hasselt, Belgium

INSCHRIJVING VOOR ONLINE WEBINAR & LIVE WORKSHOP
- 12 maart 2024 webinar
- 20 maart 2024 live Hasselt

Deze vorming bestaat uit twee delen:
Dag 1: Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Dag 2: Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)
Tim Roovers (partner at Sansen International Tax Lawyers, medewerker Opleiding Notariaat VUB)

Koop Tickets €662,00 14 tickets beschikbaar

Webinar Vereffening en verdeling na echtscheiding – Dag 1

INSCHRIJVING ENKEL VOOR DAG 1  = STUDIENAMIDDAG: 12 maart 2024 in webinar (ZONDER WORKSHOP)

Dag 1: Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)

Koop Tickets €292,00 6 tickets beschikbaar

Lokale en regionale belastingen: Leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid

Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1, Leuven, België

Leegstand en verwaarlozing van woningen, gebouwen n bedrijfsruimten en ongeschiktheid van woningen is voor veel gemeenten een terugkerende problematiek. Heel wat Vlaamse gemeenten heffen een belasting op één of meerdere van deze concrete gevallen. De heffing wordt voorafgegaan door een inventarisatieprocedure waarbij de leegstand, verwaarlozing of ongeschiktheid moet worden vastgesteld (en ook aangetoond door de gemeente).
Tijdens dit praktijkgericht en interactief seminarie wordt ingegaan op de toepasselijke regels, en op de concrete toepassings-problemen zoals deze zich in de praktijk (kunnen) voordoen. De sprekers zijn voorbereid om uw vragen samen te analyseren en te beantwoorden.

Sprekers:
Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Koop Tickets €166,00

Workshop Vereffening en verdeling na echtscheiding – Dag 2

Hogeschool PXL Congres Elfde-Liniestraat 23a, gebouw D, Hasselt, Belgium

INSCHRIJVING ENKEL VOOR DAG 2 = LIVE WORKSHOP: 20 maart 2024 (zonder studiedag)

Dag 2: Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)
Tim Roovers (Partner at Sansen International Tax Lawyers, medewerker Opleiding Notariaat VUB)

Koop Tickets €462,00 5 tickets beschikbaar

Bijzondere nalatenschappen: de beneficiair aanvaarde, de onbeheerde en erfloze nalatenschap en de “nalatenschap” van een afwezige

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, Belgium

In de eerste plaats wordt de focus gericht op de nalatenschap die is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze specifieke erfkeuze activeert een aantal bijzondere wetsbepalingen en beoogt een netto-vereffening, in afwijking van de algemene regel dat de nalatenschap bruto wordt vereffend en verdeeld. Het verschil tussen een bruto- en netto-vereffening wordt in deze context eveneens besproken.
Ook de nalatenschap tot wie niemand zich geroepen voelt, wordt behandeld: de erfloze nalatenschap, die de Belgische Staat opeist, of de volstrekt onbeheerde nalatenschap, waarin zelfs de overheid niet geïnteresseerd is en die onder het bewind komt van een gerechtelijke opdrachthouder, de curator. De stelregel in ons recht luidt immers dat een nalatenschap, zelfs deficitair, nooit in een juridische leegte mag terechtkomen.
Ten slotte komt ook de bijzondere situatie aan bod van het beheer en de vereffening van het vermogen van een persoon die afwezig wordt verklaard. De regels inzake afwezigheid worden toegelicht, alsook de wijze waarop de “nalatenschap” van een afwezige wordt vereffend en verdeeld.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00

Verblijvings- en toekenningsbedingen in scheidingsstelsels: civiel en fiscaal doorgelicht

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen, Belgium

Hoewel het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2018 het bestaan van huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen wettelijk heeft verankerd, leidt het Kerstdecreet van 2017 ertoe dat (optionele) finale verrekenbedingen in Vlaanderen heel zwaar belast worden met erfbelasting.
In de praktijk werd daarom gezocht naar alternatieve fiscaalvriendelijke planningstechnieken voor echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen.
In dit seminarie wordt stilgestaan bij de zogenaamde verblijvingsbedingen met betrekking tot onverdeelde goederen en de toekenningsbedingen met betrekking tot de eigen goederen. Er zal telkens worden ingezoomd op de civielrechtelijke kwalificatie van dergelijke bedingen als huwelijksvoordeel en op de fiscale behandeling met een daarbijhorende analyse van diverse voorafgaande beslissingen van VLABEL.

Spreker:
Ann Maelfait, Rivus Advocaten, vrij wetenschappelijk medewerker UHasselt, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School

Koop Tickets €384,00

Notariële perspectieven inzake appartementsrecht: mogelijkheden en beperkingen bij de redactie van statuten en reglement van interne orde (webinar)

In deze opleiding komen een aantal notariële vragen aan bod voor het opstellen van basisakten en reglementen van mede-eigendom. Het gaat om een materie die tot veel onzekerheid aanleiding geeft, terwijl de financiële en commerciële belangen steeds groot zijn. De bedoeling is om aan de hand van concrete casussen en clausules de problemen en oplossingen hiervoor te bespreken.

Spreker:
Prof. dr. Vincent Sagaert, KU Leuven, advocaat bij Eubelius

Koop Tickets €384,00

Verblijvings- en toekenningsbedingen in scheidingsstelsels: civiel en fiscaal doorgelicht (webinar)

Hoewel het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2018 het bestaan van huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen wettelijk heeft verankerd, leidt het Kerstdecreet van 2017 ertoe dat (optionele) finale verrekenbedingen in Vlaanderen heel zwaar belast worden met erfbelasting.
In de praktijk werd daarom gezocht naar alternatieve fiscaalvriendelijke planningstechnieken voor echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen.
In dit seminarie wordt stilgestaan bij de zogenaamde verblijvingsbedingen met betrekking tot onverdeelde goederen en de toekenningsbedingen met betrekking tot de eigen goederen. Er zal telkens worden ingezoomd op de civielrechtelijke kwalificatie van dergelijke bedingen als huwelijksvoordeel en op de fiscale behandeling met een daarbijhorende analyse van diverse voorafgaande beslissingen van VLABEL.

Spreker:
Ann Maelfait, Rivus Advocaten, vrij wetenschappelijk medewerker UHasselt, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School

Koop Tickets €384,00

Goederenrecht als bypass voor familiaal vermogensrecht: zakenrechtelijke oplossingen in familiale en relationele context

Vlerick Business School Reep 1, Gent, Belgium

De verwevenheid tussen (huwelijks en buitenhuwelijks) partnerschap en goederenrecht vormt een grote uitdaging voor de rechtspracticus, maar biedt tevens opportuniteiten.
De wisselwerking tussen beide rechtstakken is uitermate groot, aangezien het familiaal vermogensrecht werkt met goederenrechtelijke rechtsfiguren zoals het vruchtgebruik, het opstalrecht en de mede-eigendom. Daardoor biedt een grondige kennis van het goederenrecht, waar concepten aan bod komen zoals bijvoorbeeld zaakvervanging, vaak een oplossing voor relatievermogensrechtelijke vraagstukken. Bij heel wat relatie-vermogensrechtelijke vraagstukken werkt ook het goederenrechtelijk specialiteitsbeginsel en eenheidsbeginsel door.
Vooral in partnerrelaties waar geen wettelijk systeem van vergoedingsrekeningen bestaat (bij gehuwden onder een stelsel van scheiding van goederen, bij wettelijke en bij feitelijke samenwoning) kan het (nieuw) goederenrecht een valabel alternatief – en zelfs een meerwaarde – bieden in vergelijking met klassieke verbintenisrechtelijke remedies zoals de verrijkingsvordering.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00